TAXI

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi trebuie să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi.

Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani. Viza acordată în urma susţinerii unui examen care constă în rezolvarea unui test-grilă, fără a mai fi necesară urmarea unui curs de pregătire profesională.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător.

Pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor care efectuează transport de persoane în regim de taxi este reglementată prin:

 • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;

b) să deţină certificat de atestare profesională valabil;

c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;

e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să rezulte că persoana in cauza nu a fost condamnata pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni contra patrimoniului.

 

Pregătirea profesionala in vederea obținerii certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi se realizează de către centrele de pregătire si perfecționare profesională.

a) cerere;

b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie, din care să rezulte că are cel puțin 21 de ani;

c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie, cu o vechime de cel puțin 2 ani pentru categoria B;

d) adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor;

e) aviz medical şi psihologic valabile, în copie, din care să rezulte că este apt pentru transportul de persoane (eliberate de unități agreate de M.T.); lista unităților agreate este postată pe pagina de internet a M.T. și poate fi vizualizată aici

f) certificatul de cazier judiciar, în copie, în care să nu fie înscrise mențiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, respectiv să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni contra patrimoniului.

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi, doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională și sunt înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele de pregătire și perfecționare profesională, înscriere care atestă faptul că sunt respectate prevederile reglementarilor specifice in vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examinării.

Pot participa la examenul pentru vizarea certificatului de atestare profesională, candidații care sunt înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele de pregătire și perfecționare profesională, fapt care atestă că în ceea ce privește respectivul candidat, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale pentru susținerea examenului și vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, în cazul examenului pentru vizarea certificatului.

Candidatul care nu a promovat examenul pentru obținerea certificatului de atestare profesională are dreptul la o nouă examinare după maxim 15 zile. După al doilea examen nepromovat, conducătorul auto mai poate solicita o nouă examinare numai după absolvirea unui curs nou curs de pregătire profesională.

În cazul examenului pentru vizarea certificatului de atestare profesională, numărul de reexaminări nu este limitat, deoarece susținerea acestuia nu este condiționată de urmarea unui curs de pregătire profesională.

Examenul pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru vizarea acestuia este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă care trebuie rezolvate în 20 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări, adică la cel puțin 14 de întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Candidații care susțin examenul pentru vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale profesională pot susține examenul în orice județ sau în Municipiul București.

Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) are cursul de pregătire finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examinării, finalizare care atesta faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementarilor specifice in vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examinării, în cazului examenului pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale;

b) este înscris în sistemul informatic de examinare de către centrul de pregătire și perfecționare profesională, fapt care atestă că în ceea ce privește respectivul candidat, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale pentru susținerea examenului și vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, în cazul examenului pentru vizarea certificatului;

c) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv actul de identitate și permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie ori adeverinţa valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, precum și dovada absolvirii cursului de pregătire profesională în cazul examenului de obținere a certificatului;

d) prezintă dovada achitării, în contul Agenției Teritoriale ARR de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei;

e) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;

f) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

g) nu poarta discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;

h) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidații declarați respinși la examen pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Scroll to Top
Secured By miniOrange