INSTRUCTOR AUTO

Instructorul de conducere auto efectuează pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Ei pot desfășura această activitate numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în conformitate cu Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013

Atestarea inițială ca instructor de conducere auto presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • urmarea unui curs de pregătire profesională;
 • promovarea examenului de atestare.

Perioada de valabilitate a atestatului de instructor de conducere auto este de 5 ani de la data promovării probei practice a examenului de atestare.

Extinderea valabilității atestatului de conducere auto presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • urmarea unui curs de perfecționare profesională în ultimul an de valabilitate a atestatului deținut;
 • promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, până la expirarea perioadei de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul extinderii valabilității cu categorii suplimentare a atestatului de instructor auto, noul atestat este valabil de la data promovării se eliberează un nou atestat, cu valabil de la data promovării probei practice a examenului până la data expirării atestatului deţinut anterior.

(Notă: Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, Tr, Tv sau Tb. Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care doresc obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

Obţinerea atestatului de instructor auto pentru cel puţin una din categoriile D sau DE este condiţionată de deţinerea atestatului de instructor auto pentru cel puţin una din categoriile C sau CE de o perioadă minimă de 2 ani, perioadă în care solicitantul a finalizat pregătirea unui număr minim de 30 cursanţi care au solicitat efectuarea pregătirii pentru aceste categorii).

Reînnoirea atestatului de instructor de conducere auto presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • urmarea unui curs de perfecționare profesională în ultimul an de valabilitate a atestatului deținut;
 • promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, până la expirarea perioadei de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto, se eliberează un nou atestat pentru aceleași categorii ca ale atestatului deșinut, cu valabilitatea de 5 ani de la data expirării atestatului deţinut anterior.

Pregătirea și atestarea profesională a instructorilor de conducere auto este reglementată prin Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013 care se poate descărca de aici.

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională a instructorilor auto, solicitanții care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto.

a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;

b) să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Pregătirea profesională în vederea obținerii atestatului de instructor auto se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Minister.

a) cererea, în original,;

b) actul de identitate, în copie;

c) permisul de conducere, în copie;

d) actul de studii, în copie legalizată;

e) cazier auto sau alt document echivalent, în original, având valabilitate de 30 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute art. 7 din Normele mai sus menționate;

f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea "apt" pentru instructor de conducere auto;

g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f) din Normele mai sus menționate;

h) adeverinţa eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau alin.(4) precum şi atestatul de instructor auto valabil, pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1) şi alin. (2), după caz.

 • Actele prevăzute la lit. b) şi c) și f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnarea de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.
 • Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună, la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, actele de la lit. a) – g), cu excepţia documentului de la lit. d).
 • La examenul pentru obținerea inițială/extinderea cu categorii suplimentare/reînnoirea atestatului de instructor auto participă doar candidații care îndeplinesc condițiile pentru înscrierea la cursuri și au urmat cursul de pregătire/perfecționare profesională.
 • Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii inițiale/extinderii cu categorii suplimentare a valabilității atestatului de instructor auto, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.
 • Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial, fără însă a depăși perioada de valabilitate a atestatului deținut.

La examenul pentru obținerea inițială/extinderea cu categorii suplimentare/reînnoirea atestatului de instructor auto participă doar candidații care îndeplinesc condițiile pentru înscrierea la cursuri și au urmat cursul de pregătire/perfecționare profesională.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii inițiale/extinderii cu categorii suplimentare a valabilității atestatului de instructor auto, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial, fără însă a depăși perioada de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul atestării inițiale, maxim două reexaminări în termen de 12 luni de la examenul inițial.

În cazul extinderii cu categorii suplimentare/reînnoirii atestatului, maxim două reexaminări în termen de 12 luni de la examenul inițial, dar fără a se depăși data de expirare a atestatului deținut.

Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:

a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;

b) probă practică, în trafic, pentru fiecare categorie pentru care se solicită atestarea, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică.

Pentru promovarea examenului , candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările din testul grilă au patru variante de răspuns dintre care pot fi corecte una, două, trei ori toate cele 4 variante de răspuns sau niciuna dintre ele.

Examenul constă într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute și care este susţinută în sistem informatic.

Pentru promovarea examenului , candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările din testul grilă au patru variante de răspuns dintre care pot fi corecte una, două, trei ori toate cele 4 variante de răspuns sau niciuna dintre ele.

La finalizarea testului - grilă, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă vor fi programați ulterior pentru susținerea probei practice.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
 • se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) are cursul de pregătire teoretică și practică/perfecționare profesională teoretică, finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examenului, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examenului;

b) prezintă documentele necesare în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv cartea de identitate, permisul de conducere, cazierul auto pentru o perioadă de minim 5 ani, în original, precum și celelalte documente de la înscrierea la curs care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la Cap. II din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, certificate pentru conformitate cu originalul de către centrul de pregătire profesională, precum și declarația pe proprie răspundere, în completarea cazierului auto, privind sancțiunile referitoare la suspendarea exercitării dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 15 ani pentru consum de alcool și respectiv anularea permisului în ultimii 10 ani;

c) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;

d) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

e) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;

f) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;

g) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR, de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Candidații declarați respinși pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Scroll to Top
Secured By miniOrange