CPI

Pentru a-și putea exercita ocupația, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, respectiv D1, D1E, D şi DE, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.

Certificatul de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI reprezintă dovada calificării profesionale iniţiale, şi poate fi obţinut conform prevederilor Normelor din Anexa nr. 2 la OMT nr. 1214/2015

a) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;

b) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.

a) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

 

( în sensul Regulamentul (CEE) nr. 3821/1985, ” reședința curentă” este locul în care o persoană își are reședința de regulă, adică timp de cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, din motive personale sau profesionale, sau în cazul unei persoane fără obligații profesionale, din motive personale, în virtutea strânselor legături dintre aceasta și locul în care își are reședința. Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află în alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiția ca aceea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată. Conducătorii auto fac dovada locului de reședință curentă prin toate mijlocele, în special prin cartea lor de identitate).

În România, candidații care doresc să obțină CPI nu au obligația de a urma cursuri de pregătire profesională, singura obligație fiind aceea de a se înscrie la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI.

a) cerere,

b) actul de identitate, în copie,

c) permisul de conducere, în copie,

d) actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) din OMT nr. 1214/2015, în copie (respectiv că se regăsesc întruna din situațiile descrise la Cine poate avea acces la pregătirea profesională și atestare ?)

 

Obs.: Copiile documentelor prevăzute la literele b) – d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.

Numărul maxim de reexaminări pentru examenul teoretic nu este limitat.

Examenul pentru obținerea CPI este compus dintr-un examen teoretic și unul practic.

Examenul teoretic este format din două probe:

a) o probă cu durata de 2 ore care constă dintr-un chestionar cu 100 de întrebăricu 4 variante de răspuns din care una corectă, testul având cel puţin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale şi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau persoane, prevăzut în Anexa nr. 2a) la OMT nr. 1214/2015;

b) o probă cu durata de 2 ore care constă din 6 studii de cazcare au în total de 20 de întrebări.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz. Prin urmare, pentru promovarea examenului, candidatului trebuie realizeze cel puțin 70 de răspunsuri corecte la întrebările chestionarului și respectiv cel puțin 14 răspunsuri corecte la întrebările studiilor de caz.

Atât la proba de la calculator cât si la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării.

Rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);

b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a) la OMT nr. 1214/2015. Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

  • folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
  • poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
  • se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinarea teoretică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este înscris în sistemul informatic de examinare de către centrul de pregătire și perfecționare profesională, fapt care atestă că în ceea ce privește respectivul candidat, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale pentru susținerea examenului și obținerea CPI;

b) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării şi constatării dreptului de susţinere a examenului, respectiv actul de identitate și după caz, permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație ori adeverința valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, în absenţa oricăruia dintre acestea nefiindu-le permis accesul în sala de examen;

c) dacă deține documente eliberate în alt stat membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la OMT nr. 1214/2015;

d) completează tabelul conținând numele si prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;

e) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;

f) nu poarta discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;

g) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope;

h) prezintă, în original, dovada achitări în contul Agenției Teritoriale ARR de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei.

Candidații declarați respinși la examen pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Scroll to Top
Secured By miniOrange