MANAGER TAXI ÎNCHIRIERE

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia

Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere este reglementată prin:

 • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.

Cele două reglementări se pot descărca de aici.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 879/2016, pot avea acces la pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lega nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, adică:

 • respectă condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;
 • este absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
 • are reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2008 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite dacă din certificatul de cazier judiciar rezultă că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni contra patrimoniului.

În sensul articolului 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 , „reședință curentă” înseamnă locul unde o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește.

Cu toate acestea, reședința curentă a unei persoane ale cărei legături profesionale se află într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și care, drept urmare, locuiește alternativ în mai multe locuri situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde persoana respectivă are legături personale, cu condiția ca aceasta să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este necesară în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru a desfășura o activitate cu o durată determinată.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de manager de transport în regim de taxi și închiriere se realizează numai în centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

a) cerere;

b) actul de identitate, în copie;

c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • (i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • (ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
 • (ii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.

 

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

 

Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere nu au părți comune cu alte tipuri de cursuri.

Scroll to Top
Secured By miniOrange