ADR

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite
în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al
mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările
ulterioare, denumit în continuare A.D.R., trebuie să deţină un certificat
A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., care atestă că au
participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind
cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri
periculoase.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr., BE, C1E, CE.

a) informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;

b) prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;

c) în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 m3, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3 şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive aparținând clasei 1, definită în Partea a 2 a A.D.R. trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă materiale radioactive aparținând clasei 7 definită în Partea a 2 a A.D.R., trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.

Pregătirea profesionala in vederea obținerii certificatului A.D.R. se realizează numai in centrele de pregătire si perfecționare profesională autorizate in acest scop de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

a) cerere,

b) actul de identitate, în copie,

c) permisul de conducere, în copie,

d)după caz, certificatul A.D.R. deţinut, în copie.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) – d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

Candidații care urmează cursul de bază și mai multe cursuri de specializare, pot să urmeze cursul de bază o singură dată.

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului A.D.R. doar candidații care au absolvit cursul/cursurile de pregătire profesională, în termen de cel mult 12 luni de la data absolvirii.

Nu este limitat numărul de reexaminări, dar candidatul trebuie să susțină și să promoveze examenul în termen de 12 luni de la data absolvirii cursului de pregătire profesională. Candidații care nu au promovat în acest termen examenul, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.

a) pentru cursul de bază (cunoscut și sub denumirea de transport în colete al mărfurilor periculoase): un chestionar cu 30 de întrebăricu patru variante de răspuns dintre care una este corectă, care trebuie rezolvate în 30 de minute.

b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebăricu patru variante de răspuns dintre care una este corectă, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

 

Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar, adică cel puțin 21 de răspunsuri corecte pentru examenul aferent cursului de bază și respectiv cel puțin 14 răspunsuri corecte pentru examenele aferente celor trei cursuri de specializare.

 

Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenele pentru cursul de specializare corespunzător transportului de mărfuri radioactive ce aparțin clasei 7 de pericol se desfășoară numai în municipiul București.

Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidaţii înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

  • folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
  • poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă,
  • se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

 

Candidații declarați respinși la examen pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.

Scroll to Top
Secured By miniOrange